เมืองเก่าแผนที่ โรงแรมวิลล่า, โรงแรมและรีสอร์ท - E-HOTEL THAILAND | จองโรงแรมออนไลน์

TAT License No.34/00099 E-TRAVEL INFORMATION CO.,LTD.

เมืองเก่าแผนที่ โรงแรมวิลล่า, โรงแรมและรีสอร์ท

เมืองเก่าเชียงใหม่อยู่บริเวณใกล้กับคูเมืองและกำแพงเมือง ก่อนหน้าที่เชียงเมืองเคยเป็นเมืองหลวงของไทย ที่นี่มีวัดในประวัติศาสตร์มากมายและเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเมื่อ 600 ปีก่อน และเป็นวัดที่สูงที่สุดในเชียงใหม่ วัดที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ภายในวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม